Stanovy Asociace silničních a odtahových služeb z.s.

Stanovy spolku
Asociace silničních a odtahových služeb z.s.

I.
Název a sídlo spolku
1. Název spolku zní: Asociace silničních a odtahových služeb z.s., ve zkratce ASOCIACE SOS z.s., dále jen „Asociace“.
2. Sídlem Asociace je: Ostravská 2, 636 00 Brno

II.
Statut Asociace
 
1. Asociace je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jeho právní poměry se řídí Občanským zákoníkem v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito Stanovami.
2. Asociace SOS z.s. je dobrovolné a nezávislé sdružení a sdružuje členy na základě společného zájmu.

 III.
Cíl činnosti Asociace
1. Předmětem činnosti Asociace je vzájemná spolupráce a výměna zkušeností mezi podnikateli s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti technické a organizační pomoci motoristické veřejnosti.
2. Asociace dobrovolně sdružuje fyzické a právnické osoby, které jsou přímými poskytovateli asistenčních a odtahových služeb nebo jsou jinak obchodně s nimi svázány.
3. Asociace hájí a prosazuje zájmy svých členů vůči třetím osobám, zejména vůči orgánům státní moci a správy, správcům komunikací a dalším osobám a organizacím.
4. Asociace se spolupodílí na vytvoření centrálního logistického systému řízení s cílem dosažení úspor v oblasti poskytovaných služeb.
5. Asociace zabezpečuje provoz webového portálu s diskusním fórem na internetových stránkách Asociace.
6. Asociace spolupracuje s jinými Asociacemi v tuzemsku i zahraničí za účelem dosažení společných cílů, za účelem výměny informací a zkušeností (v takovém případě může uzavřít i smlouvu o součinnosti).
7. Asociace dbá na dodržování pravidel hospodářské soutěže a pravidel slušnosti mezi podnikateli, pomáhá při odstraňování rozporů mezi členy.

 

 IV.
Majetkové poměry a hospodaření Asociace  
1. Činnost Asociace je zajišťována zejména členskými příspěvky a vklady členů Asociace, dary a příspěvky právnických a fyzických osob, granty a případně jinými dotacemi. Členové Asociace přispívají na činnost Asociace základním členským příspěvkem v minimální výši 6.000,- Kč ročně. Na písemnou žádost člena může Rada Asociace ve zvlášť odůvodněných případech povolit snížený roční příspěvek ve výši 1200,- Kč.
2. Roční příspěvky jsou splatné vždy do desátého prosince kalendářního roku na další kalendářní rok. Výše příspěvku se při vzniku členství krátí v poměru měsíců a je splatná do desátého dne následujícího měsíce po přijetí žádosti o členství.
3. Rada spolku při schvalování roční účetní závěrky rozhodne, jak bude se ziskem či ztrátou naloženo.
V.
Členství v Asociaci, práva a povinnosti členů

1. Za člena Asociace může být přijata právnická nebo fyzická osoba, podnikající jako přímý poskytovatel silničních a odtahových služeb nebo jako jejich obchodní partner, za níž o přijetí do Asociace uplatní písemnou žádost její statutární zástupce a vysloví souhlas se Stanovami.
2. Členství zakladatelům Asociace vzniklo podpisem Návrhu na registraci Asociace. Za zakladatele Asociace jsou považováni členové přípravného výboru.
3. Členství nových členů Asociace vzniká na základě doručení přihlášky za člena a po zaplacení předepsaného členského příspěvku s účinky vzniku členství ke dni jeho úhrady. Podáním vyplněné přihlášky a zaplacením členského příspěvku nový člen automaticky přistupuje ke Stanovám.
4. Členství v Asociaci zaniká:
a) vystoupením člena z Asociace. Písemné oznámení o vystoupení musí člen doručit Radě Asociace.
b) rozhodnutím Rady asociace o vyloučení pro neplnění povinností vyplývajících z členství
c) zánikem člena, popř. jeho úmrtím
d) zánikem Asociace
e) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě
5. V případě zániku členství v Asociaci nevzniká členům právo na vrácení členských příspěvků.
6. Každý člen spolku má právo zejména:
a. podílet se na činnosti spolku
b. být informován o činnosti spolku
c. volit orgány spolku
d. být volen do orgánů spolku
e. využívat služeb, které spolek nabízí
f. obracet se na orgány spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření
g. účastnit se valné hromady
7 Každý člen sdružení má povinnost zejména:
a. respektovat stanovy polku
b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
d. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

VI.
Orgány Asociace, jednání za Asociaci
 
Asociace má tyto orgány:
A. Rada spolku
B. Předseda, statutární místopředseda, místopředsedové
C. Valná hromada

A) Rada Asociace:
1. Rada spolku je statutárním orgánem Asociace.
2. Rada spolku je nejvyšším orgánem Asociace. Rada spolku rozhoduje o všech otázkách Asociace, řídí hospodaření a navenek jedná s cizími subjekty jménem Asociace. Rada spolku rozhoduje zejména o cílech Asociace, o názvu, sídle a symbolice Asociace, o znění stanov a interních předpisů.
3. Rada spolku má nejméně tři členy.
4. Funkční období Rady spolku je pětileté.
5. Členy Rady asociace mohou být pouze fyzické osoby, které nemají záznam v rejstříku trestů.
6. Členové Rady spolku mohou být voleni opakovaně.
7. Členství v Radě spolku zaniká:
a. skončením funkčního období
b. úmrtím nebo zánikem člena
c. vzdáním se funkce písemným oznámením Radě asociace
2. Členové Rady spolku si ze svého středu volí předsedu, statutárního místopředsedu a místopředsedy. Předseda svolává a řídí schůze Rady spolku.
3. Rada spolku se schází podle potřeby, nejméně jednou za rok.
4. Rada spolku je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
5. Do působnosti rady spolku náleží zejména:
a. koordinovat činnost Asociace
b. přijímat rozhodnutí
c. schvalovat výroční zprávy
d. rozhodování o vyloučení člena Asociace,
e. vést evidencí přihlášek a členů, vydávat potvrzení o členství v Asociaci
6. Rada asociace rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů Rady asociace. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze podepisuje předseda a jeden ze členů Rady asociace.

B) Předseda, místopředsedové:
1. Za Asociaci jedná a podepisuje předseda spolku nebo statutární místopředseda samostatně. Činí tak způsobem, že k názvu Asociace či otisku razítka připojí svůj podpis a funkci.
 
 

C) Valná hromada
1. Valná hromada volí členy Rady spolku z řad svých členů a rozhoduje o vymezených otázkách uvedených ve Stanovách
1. Každý člen Asociace, který platí roční příspěvek v základní výši, má při hlasování sílu pěti hlasů. Ostatní členové, kterým na jejich žádost umožnila Rada Asociace platit snížený roční příspěvek, disponují jedním hlasem.
2. Valnou hromadu svolává Rada spolku podle potřeb, minimálně však 1x za pět let.
3. Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů Asociace.
4. Valná hromada rozhoduje o volbě členů rady prostou většinou hlasů přítomných členů.
5. Valná hromada kontroluje činnost Rady spolku a sděluje Radě spolku svá stanoviska k její činnosti.
6. Valná hromada může rozhodnout o zřízení Kontrolní komise.

 VII.
Zánik Asociace

1. Asociace se zrušuje:
a) sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady
b) usnesením Valné hromady o rozpuštění
c) pravomocným rozhodnutím příslušného soudu o rozpuštění spolku
 
 

 VIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. V záležitostech, které tyto stanovy výslovně neupravují, se Asociace řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Změna těchto stanov je možná pouze písemnou formou na základě rozhodnutí Rady spolku.
3. Tyto stanovy nahrazují původní Stanovy ze dne 5.11.2009 a nabývají účinnosti dnem 1.12.2015

Stanovy Asociace SOS ke stažení