Otevřený dopis řediteli Europ Assistance

Europ Assistance s.r.o
Ing. Vladimír Fuchs
Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4

V Ostrově, dne 14. 4. 2016

Otevřený dopis řediteli Europ Assistance

Vážený pane jednateli,

Vzhledem k dlouhodobě trvajícím problémům v komunikaci a narůstajícím rozporům mezi pracovníky Vašeho oddělení partnerské sítě poskytovatelů asistenčních služeb a těmito poskytovateli (Vašimi obchodními partnery), jsme byli požádáni našimi členy a ostatními partnery ke krokům vedoucím k narovnání obchodních vztahů a odstranění arogance v komunikaci ze strany Vašeho oddělení správy partnerské sítě vůči Vašim dodavatelům.

Proto vám sděluji naše požadavky:

Položkový ceník, který používá Vaše společnost, je složitý a některé ceníkové položky neodpovídají vynaloženým nákladům Vašich dodavatelů. Proto požadujeme zavedení jednotného ceníku pro všechny partnery, který bude odpovídat režimu NONSTOP s přihlédnutím na techniku a vybavení jednotlivých kategorií odtahových speciálů. Tento ceník přikládáme v příloze.

Tento ceník vychází ze zavedené praxe ostatních vyspělých evropských sousedů, kde se k výpočtu cen využívá kategorie použitého (požadovaného) odtahového speciálu a ne kategorie odtahovaného vozidla, jako u nás.

Tento ceník používá tak jako všude ve světě příplatky za noc, víkendy a státní svátky. Současně vychází z pravidla bezpečnosti při práci na silnicích I. třídy a rychlostních komunikací a obsahuje ceny za použití mobilního dopravního značení.

Součástí odtahu vozidla po nehodě by mělo být v souladu se zákonem i odstranění úniku provozních kapalin, a to zcela v souladu s navrhovaným ceníkem za ekologickou likvidaci.

Tyto požadavky vyplynuly ze setkání členů i nečlenů našeho spolku a byly odsouhlaseny všemi členy Asociace silničních a odtahových služeb i ostatními partnery, kteří se ztotožňují s napjatou a neudržitelnou situací, která ve svém důsledku zvyšuje přímé náklady spojené s hledáním ještě ochotných partnerů dojet do vzdálených destinací poskytnout asistenční pomoc Vašim klientům. To, že několikahodinové čekání klientů České pojišťovny a pojišťovny Generalli nepřispívá k dobrému jménu Vaší společnosti a příslušných pojišťoven netřeba připomínat.

Je tedy v zájmu nás všech tuto situaci bezodkladně vyřešit, a to zejména s přihlédnutím k již provedenému statistickému šetření nákladů na provoz odtahových služeb odbornou autoritou při Ministerstvu dopravy ČR, a sice Centrem dopravního výzkumu. Jsme přesvědčeni totiž, že zneužívání Vašeho dominantního postavení na trhu asistenčních služeb je již za hranicí zákonnosti a jsme připraveni použít všechny zákonné prostředky k nápravě.

Tímto vyhlašujeme od 1.6 2016 stávkovou pohotovost a očekáváme, že se nám podaří společně najít během měsíce června takové řešení, že nebudeme nuceni od 1. 7. 2016 odmítat pomoc motoristům, kteří jsou klienty České pojišťovny a pojišťovny Generalli, jakož i dalším Vašim klientům z řad leasingových společností a dovozců některých značek automobilů.

Ing. Štefan Töltesi
předseda Asociace SOS, z.s.

tel.: +420777820666
fax.: +420545234594
mailto: info@asociacesos.cz
http: www.asociacesos.cz

Otevřený dopis řediteli Europ Assistance
Přihláška do stávky

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.